กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 บริษัท เวอร์แบค(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดย 1 วันก่อนหน้า ทางคณะผู้จัดงาน มีกิจกรรม "สหกรณ์ร่วมใจคืนกำไรสู่ธรรมชาติ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตใต้สำนึก ปลูกต้นกล้า มนุษย์"